ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
CART
 x 

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

 

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Следните услови се услови на законски договор меѓу вас и CH. BOZNOS & SON SA. Со пристапот, посетата или употребата на оваа веб страна, вие потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и сте согласни да бидете обврзани со овие услови на користење и дека ќе ги почитувате сите важечки закони и регулативи. Доколку не се согласувате со овие услови, ве молиме не ја употребувајте веб страната.

CHR. BOZNOS & SON SA има право според важечките закони да ги ревидира овие услови за користење во кое било време, без претходно да ве извести, како и да ревидира која било информација што е доставена на веб страната и да ја ажурира истата. Згора на тоа, CHR. BOZNOS & SON SA може да направи подобрувања или измени на производите и услугите опишани на оваа веб страна во секое време и без претходно известување.

Општо

Оваа веб страна користи белешки за сопственост и информации заштитени со авторски права при што мора да се почитуваат условите на користење. Погледнете ја страницата „Авторски права“ за дополнителни информации.

Специфични изземања

Не даваме никакви гаранции или потврди дека податоците на оваа веб страна се точни, ажурирани или целосни и оваа веб страна може да содржи технички или печатни грешки. CHR. BOZNOS & SON SA не презема никаква одговорност до највисок дозволен степен според законот (и изричито се одрекнува од секаква одговорност) да ја ажурира содржината на оваа веб страна за да бидат податоците секогаш ажурирани или да се осигури во прецизноста или комплетноста на доставените информации. Следствено, мора да ја потврдите точноста и целосноста на доставената информација пред да донесете одлука за која било услуга, производ или други прашања опишани на оваа веб страна. Ова изземање не важи за информациите и податоците што треба да се достават според закон со најголема прецизност во случај на работење во областа на електронска трговија.
CHR. BOZNOS & SON SA не гарантира дека проблемите што ќе се пријават ќе бидат решени од CHR. BOZNOS & SON SA , дури и во случај кога CHR. BOZNOS & SON SA избира да достави информации за решавање на даден проблем.

Доверливи информации

CHR. BOZNOS & SON SA сака да добие доверливи или деловни информации преку својата веб страна. Ве молиме запомнете дека сите податоци или материјали што се праќаат до CHR. BOZNOS & SON SA ќе се сметаат за ДОВЕРЛИВИ до максималниот дозволен степен со закон. Праќајќи до CH. BOZNOS & SON SA какви било податоци или материјали, вие не му давате на CHR. BOZNOS & SON SA неограничена, неповратна дозвола за копирање, репродуцирање, објавување, прикачување на сервер, праќање, пренос, дистрибуција, јавно издавање, употреба или модифицирање на тие податоци или материјали, или да создаде дела изведени од тие податоци или материјали или на друг начин слободно да ги користи. Исто така сте согласни дека CHR. BOZNOS & SON SA може слободни да користи кои било идеи, концепти, техники и тајни на занаетот што ни ги праќате за која било цел до најголем дозволен степен според законот. Сепак нема да ви го објавувате името или на друг начин да обелодениме податоци што сте ни ги поднесе како дел од материјал или други податоци: (a) ако немаме ваша дозвола да го употребиме вашето име; (б) ве известиме однапред дека секој материјал или друг податок што ќе го поднесете во конкретен дел од оваа веб страна ќе биде објавен или ќе се употреби во врска со вашето име или (в) ни е наложено со закон.

Информациите за идентификација на лица што ги праќате до CHR. BOZNOS & SON SA за да примите производи или услуги ќе се справуваат во согласност со корпоративната политика за приватност. Ве молиме посетете ја страницата со наслов „Заштита на лични податоци“ за повеќе информации околу политиката за приватност на CHR. BOZNOS & SON SA. 

Деловни односи

 Оваа веб страна може да понуди линкови или референции до други веб страни или извори поинакви од оние на CHR. BOZNOS & SON SA. . CHR. BOZNOS & SON SA не дава согласност, гаранции и не се обврзува на друг начин во поглед на ниту една веб страна или други извори на трети страни до кои е упатено, има пристап или врска преку веб страницата на CHR. BOZNOS & SON SA. Постоењето на линк до веб страната што не припаѓа на CHR. BOZNOS & SON SA не значи дека CHR. BOZNOS & SON SA ја поддржува содржината или употребата на таа веб страна или друштвото или организацијата на која ѝ припаѓа. Покрај тоа, CHR. BOZNOS & SON SA е дел и не е одговорно за која било трансакција што ќе ја направите со трети страни, дури и доколку сте информирани за постоењето на такви трети страни (или сте користеле интерфејс со такви трети страни) преку веб страната на CHR. BOZNOS & SON SA . Следствено, признавате и сте согласни дека CHR. BOZNOS & SON SA не е одговорно за достапноста на такви надворешни веб страни или ресурси, и не е одговорно за која било содржина, услуги, производи или други материјали достапни или присутни на таквите веб страни или извори. 

Кога ќе посетите веб страна што не припаѓа на CHR. BOZNOS & SON SA, ве молиме бидете свесни дека тоа е независно од CHR. BOZNOS & SON SA и дека CHR. BOZNOS & SON SA не ја контролира содржината на таа веб страна. На вас останува да ги преземете потребните мерки на претпазливост за да се заштитите од вируси, црви, тројански коњи и други потенцијално штетни програми и да ги заштитите своите податоци на начин што сметате дека е најсоодветен.

Линкови до оваа интернет страница

Сите линкови до оваа интернет страница мора да бидат одобрени од CHR. BOZNOS & SON SA во писмена форма; со исклучок, CHR. BOZNOS & SON SA дава согласност за линкови каде што линковите и страниците се активираат преку линкот (a) не создаваат рамки околу ниедна страница на оваа веб страна или користат техника која на кој било начин ја менува визуелната репрезентација или приказот на која било содржина на оваа веб страна (б) не содржат лажна изјава околу врската што ја имаат со CHR. BOZNOS & SON SA , (в) не имплицираат дека CHR. BOZNOS & SON SA ве прифаќа и овластува вас, вашата веб страна или услугите или производите што ги нудите и (г) не нуди лажни или погрешни впечатоци за CHR. BOZNOS & SON SA или на друг начин да ја оштетува добрата волја/ угледот на CHR. BOZNOS & SON SA. Дополнителен услов за овластување на линковите до оваа веб страна е тоа да бидете согласни дека CHR. BOZNOS & SON SA има право да го повлече во секое време, на своја дискреција, одобрението да ставите линк до оваа веб страна. Во таков случај сте согласни веднаш да ги отстраните линковите до оваа веб страна.

ОДРЕКУВАЊЕ ОД ГАРАНЦИЈА

УПОТРЕБАТА НА ОВАА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА Е ИСКЛУЧИВО НА ВАШ РИЗИК. СИТЕ МАТЕРИЈАЛИ, ИНФОРМАЦИИ, ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СЕ ДАДЕНИ „КАКО ТАКВИ“ БЕЗ ГАРАНЦИИ ОД НИКАКОВ ВИД. CHR. BOZNOS & SON SA ИЗРИЧИТО СЕ ОДРЕКУВА ОД МАКСИМАЛНИОТ ДОЗВОЛЕН РОК СПОРЕД ЗАКОНОТ НА СИТЕ ДИРЕКТНИ, ИМПЛИЦИРАНИ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ И КОИ БИЛО ДРУГИ ГАРАНЦИИ И ПРЕТСТАВНИШТВА, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА, ГАРАНИИ НА СООДВЕТНОСТ ЗА КОНКРЕТНА НАМЕНА ИЛИ ЗА НЕКРШЕЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИЛИ ДРУГА СОСПТВЕНОСТ. CHR. BOZNOS & SON SA НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА ОВАА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЌЕ ФУНКЦИОНИРА БЕЗ ПРЕКИНИ, ОТВОРЕНО, БЕЗБЕДНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ.
РАЗБИРАТЕ И СТЕ СОГЛАСНИ ДЕКА ДОКОЛКУ ПРЕЗЕМЕТЕ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ДОБИЕТЕ МАТЕРИЈАЛИ, ИНФОРМАИИ, ПРОИЗВОДИ, СОФТВЕР, ПРОГРАМИ ИЛИ УСЛУГИ, ГО ПРАВИТЕ ТОА ПО СВОЈА ВОЛЈА И НА СВОЈ РИЗИК И ДЕКА ЌЕ БИДЕТЕ ИСКЛУЧИВО ОДГОВОРНИ ЗА КОЈА БИЛО ШТЕТА ШТО МОЖЕ ДА НАСТАНЕ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ВАШИОТ КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ.
ВО ОДРЕДЕНИ ПРАВНИ СРЕДИНИ, НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ИЗЗЕМАЊЕТО ОД ГАРАНЦИИ ПА ТАКА ОВИЕ ИЗЗЕМАЊЕ НЕМА ДА ВАЖАТ ЗА ВАС.

ОГРАНИЧУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ

CHR. BOZNOS & SON SA НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРНО ЗА КОЈА БИЛО ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, СЛУЧАЈНА, ПОСЕБНА ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ШТЕТА (ВКЛУЧУВАЈЌИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ШТЕТИ) ПОВРЗАНИ СО ИЛИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ОВАА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ИЛИ КОЈА БИЛО УПОТРЕБА НА ТАКВА СТРАНИЦА ИЛИ ОД КОЈА БИЛО СТРАНИЦА ИЛИ ИЗВОР ДО КОЈА ИМА СТАВЕНО ЛИНК, РЕФЕРЕНЦИЈА ИЛИ ПРИСТАП ОД ОВАА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ИЛИ ЗА УПОТРЕБАТА, ПРЕЗЕМАЊЕТО ИЛИ ПРИСТАПОТ ДО КОЈ БИЛО МАТЕРИЈАЛ, ИНФОРМАЦИЈА, ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, МЕЃУ ДРУГОТО, КОЈА БИЛО ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ПРЕКИН НА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ, ЗАГУБА НА ЗАШТЕДА ИЛИ ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ПОДАТОЦИ, ДУРИ И ВО СЛУЧАЈ CHR. BOZNOS & SON SA ДА Е ИЗРИЧНО ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТА ЗА ТАКВИ ШТЕТИ. ОВА ИЗЗЕМАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ ОДГОВОНОСТ СЕ ПРИМЕНУВА ЗА СИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ПОБАРУВАЊА ШТО СЕ ЗАСНОВААТ ИЛИ НА ДОГОВОРОТ, НА ПРЕКРШОЦИ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ОСНОВА.